Интернет издания

Заради Столичната община, Топлофикация и КЕВР се предлага ограничен достъп до информация

 

dnevnik SOАлександър Кашъмовq Програма Достъп до информация

Коментарът е препубликуван от блога на Програма "Достъп до информация" (ПДИ) Поводът са предлаганите промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с които се цели ограничаване на правата на гражданите. Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското

общество днес отхвърли внесените между първо и второ четене от депутата от ГЕРБ Анна Александрова поправки.

На 14 юни 2023 г. група народни представители внесе предложения за изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Текстовете не съответстват на първоначалния законопроект, внесен от Министерския съвет, и представляват изцяло нови предложения, в нарушение на конституцията и правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Три от четирите внесени текста противоречат и по съдържание както на конституцията, така и на международните стандарти, отразени в Европейската конвенция за правата на човека, Международния пакт за гражданските и политическите права и Конвенцията за достъп до официални документи. Не съответстват и на законодателството на Европейския съюз.

За обсъждане на текстовете водещата парламентарна Комисия за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество създаде работна група. Целта й е да се обсъди необходимостта от промените, които бяха внесени преди второ четене, и самите текстове.

Депутатите вносители се мотивираха в публичния дебат със съмнения, че институции с по-малък административен и финансов капацитет като малките общини са поставени в риск и са чест обект на търсене на отговорност за разноски в дела по ЗДОИ. ПДИ реши да провери дали действително има основание за подобни опасения, като направи преглед на съдебната практика по ЗДОИ през 2022 г.

Прегледът на делата, които са били водени по ЗДОИ през 2022 г. показва, че в основния съд, който разглежда такива правни спорове - Административен съд София-град (АССГ), са били разгледани и приключени с краен акт - решение или определение, малко над 100 дела по ЗДОИ. В Административен съд - Пловдив са били разгледани и приключени 41 такива дела, в Административен съд - Варна - 41 дела, в Административен съд - Бургас - 17 дела и в Административен съд - Русе - 10 дела. Това са съдилищата в най-големите областни градове на страната, където се предполага, че са разгледани основната част от делата.

От общо 107 дела по ЗДОИ през 2022 г. в АССГ разноски в размер над хиляда лева са присъдени в общо три случая. Най-голямата присъдена сума е в размер 1440 лв. и е по дело на заявител, на когото е била отказана информация от Столична община, район "Красно село". В 22 случая сумата е двуцифрена, като в 20 е държавната такса в размер 10 лв., в един случай е 25 лв. и в един - 5 лв.

Прегледът сочи, че липсва особено голяма концентрация на дела спрямо една и съща институция. Най-много дела са били водени срещу Столична община - общо 11. Има и случаи на дела срещу райони в Столична общината. Такива случаи за 2022 г. са общо три - срещу откази на длъжностни лица от районите Красно село, Овча купел и Люлин. Има и едно дело срещу отказ от район "Южен" на община Пловдив.

Освен срещу откази от Столичната община, 8 дела са били образувани по жалби срещу откази на "Топлофикация София" ЕАД, 6 дела - срещу откази на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), 5 - срещу прокуратурата, 3 - срещу откази на Върховната касационна прокуратура (ВКП), 4 - срещу Министерството на вътрешните работи (МВР), и 4 - срещу решения или откази на Администрацията на Министерския съвет.

Що се отнася до общините, общият брой на съдени по ЗДОИ през 2022 г. в АССГ общини е 8. От тях повече от едно дело има само срещу Столична община, а в останалите случаи има заведено и съответно приключено с решение или определение само по едно дело на община. Общините са Столична, Пловдив, Варна, Пазарджик, Бобов дол, Приморско, Созопол, Сливница, Велинград. Отделно жалби са били подадени срещу откази на четири района - трите столични и един в Пловдив. Тоест, общият брой на осъдените през 2022 г. общински и районни администрации е 12.

В общо 31 случая разноските са присъдени в полза на институцията, а в един са присъдени разноски и за жалбоподателя, и за институцията. В останалите случаи разноските са били присъдени в полза на жалбоподателя.

От този преглед следва изводът, че данни за мащабни претенции за разноски по дела по ЗДОИ от публични институции не се констатират. Не отговаря на действителността и притеснението, че малки общини често са осъждани да плащат разноски в големи размери по множество дела.

Снимка: Цветелина Белутова, Капитал

Целия текст четете в Дневник

Search