Законодателство

Законодателна дейност

Александър Кашъмов има голям опит с работа по проекти за нормативни актове в България и чужбина.

Участвал е в множество работни групи към:

 • Министерството на правосъдието,
 • Министерството на финансите,
 • Комисията за защита на личните данни,
 • Народното събрание (Правна комисия – 2000 г.,
 • Комисия по борба с корупцията – 2008 г.,
 • Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред – 2002 г. и 2014 г.),
 • Министерство на културата на Република Черна гора и др.

Многократно е изслушван в периода 2000 – 2017 г. в парламентарни комисии:

 • Правна комисия (1997-2001 г.),
 • Комисия по правните въпроси (2002 – 2017 г.),
 • Комисия за борба с корупцията (2005-2009 г.),
 • Комисия по въпросите на гражданското общество (2001 – 2005 г.),
 • Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (2001-2017 г.),
 • Комисия по европейските въпроси (2005-2009 г.),
 • Комисия по въпросите на администрацията (2005-2009 г.) и др.
kashamov-111.jpg
injury-lawyer-jacksonville.jpg
Работил е по текстове и е консултирал по проектозакони в:
 • Армения,
 • България,
 • Сърбия,
 • Румъния,
 • Черна гора,
 • Чили,
 • Хърватска.  

Участвал е в работни групи, изработил текстове и коментирал проекти на следните закони, изменения в тях и свързани с тях подзаконови актове:

 • Закон за достъп до обществена информация,
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА,
 • Закон за електронните съобщения,
 • Закон за закрила на детето,
 • Закон за защита на личните данни,
 • Закон за защита на класифицираната информация,
 • Закон за министерството на вътрешните работи,
 • Закон за националния архивен фонд,
 • Закон за опазване на околната среда,
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности,
 • Закон за специалните разузнавателни средства,
 • Закон за радиото и телевизията,
 • Закон за омбудсмана,
 • Закон за социалното подпомагане;
 • Закон за съдебната власт,
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел,
 • Наказателен кодекс
 • Наказателнопроцесуален кодекс
 • Пакет от 4 закона за регулиране на сектора „Сигурност”
 • и др.

Search